DANH SÁCH TỔ VĂN PHÒNG

STT Họ và tên Chuyên môn Chức vụ
1 Phan Lê Huy Vật lý Hiệu trưởng
2 Nguyễn Thị Thùy Trang Kế toán Tổ trưởng
3 Trần Thị Thuận Tin học Tổ phó
4 Hoàng Khánh Huyền Y tế
5 Nguyễn Văn Giàu Bảo vệ
6 Lê Công Nhựt Bảo vệ
7 Trịnh Thị Ngọc Nhân Bảo vệ
8 Nguyễn Thị Quý Phục vụ
9 Nguyễn Thị Sang Phục vụ
10 Vũ Thị Thủy Phục vụ