1 Lưu Sử Trọng Quốc Đại học-Toán – Lý Dạy lớp Tổ trưởng
2 Nguyễn Ngọc Hòa Đại học-Tin Dạy lớp Tổ phó
3 Trần Thị Ngọc Bích Đại học-Toán Dạy lớp
4 Nguyễn Thị Thu Hiền Đại học-Toán – Tin Dạy lớp
5 Nguyễn Thị Mai Linh Cao đẳng-Toán – Tin Dạy lớp
6 Bùi Thị Chang Đại học-Toán Dạy lớp
7 Lê Thị Nam Đại học-Toán Dạy lớp
8 Phan Thị Huyền Đại học-Toán Dạy lớp
9 Hoàng Thị Thùy Trang Đại học-Toán-Lý Dạy lớp
10 Nguyễn Ánh Tuyết Đại học-Toán Dạy lớp
11 Trần Bảo Ngọc Cao đẳng-Toán Dạy lớp
12 Bùi Thị Thu Thủy Đại học-Tin Dạy lớp
13 Huỳnh Thanh Trung Cao đẳng – Toán Dạy lớp
14 Từ Minh Hòa Đại học-Tin Dạy lớp