1 Đồng Thị Như Uyên Đại học-Nhạc Dạy lớp Tổ trưởng
2 Mai Khương Duy Đại học-Thể dục Dạy lớp Tổ phó 
3 Lê Thị Huệ Đại học-Mỹ Thuật Dạy lớp  
4 Huỳnh Thanh Phong Cao đẳng-Nhạc Dạy lớp  
5 Phạm Thị Ngân Cao đẳng- Mỹ thuật Dạy lớp  
6 Khương Thị Hòa Đại học-Thể dục Dạy lớp  
7 Đoàn Danh Quốc Đại học-Thể dục Dạy lớp