1 Nguyễn Thị Mai Đại học-Hóa-KTNN Dạy lớp Tổ trưởng
2 Trần Thị Thủy Đại học-Sinh Dạy lớp Tổ phó
3 Nguyễn Thị Thùy Hương Đại học-Hóa – Địa Dạy lớp  
4 Nguyễn Thanh Liêm Đại học-Hóa – KTCN Dạy lớp  
5 Trần Đình Thành Cao đẳng- Sinh Dạy lớp  
6 Vũ Thanh Hải Đại học-Sinh-TD Dạy lớp  
7 La Thị Mùi Đại học-Sinh Dạy lớp  
8 Thẩm Thị Hương Đại học-Sinh Dạy lớp